06 51513306 info@intercoaches.nl
Zorginkoop / Wmo - Accountmanagement voor gemeentes

Wat doet Intercoaches?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ‘regelt’ zorg en ondersteuning. Deze wet (sinds 2007) wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en wil burgers in staat te stellen om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

Die burgers zijn vooral ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing aan de woning.

Op 1 januari 2015 is de Wmo gewijzigd. Gemeenten bepalen vanaf dat moment hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld. Dat houdt in dat de Wmo per gemeente iets kan verschillen. De kosten voor de Wmo worden betaald uit belastinggeld.

Taken gemeente
Voor de uitvoering van de Wmo zijn dit de taken van de gemeente:

 • Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
 • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
 • Bevorderen dat mensen met een beperking of psychisch probleem deelnemen aan de samenleving
 • Maatschappelijke opvang aanbieden
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
 • Informatie, advies en cliëntondersteuning geven
 • Verslavingsbeleid bevorderen
 • Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen

De Wmo vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

Wijzigingen Wmo
Met ingang van 1 januari 2015 is de langdurige zorg hervormd, omdat verschillende taken vanuit de AWBZ zijn overgeheveld naar de zorgverzekeraars, gemeenten en naar de overheid via de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Er is inmiddels ook een nieuwe Wet voor de maatschappelijke ondersteuning (de Wmo 2015).

De voormalige AWBZ-taken voor huishoudelijke hulp en ondersteuning vallen nu onder deze nieuwe Wmo (de Wmo 2015). Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en te laten deelnemen aan de maatschappij (participatie). Ook moeten gemeenten het ontmoeten van andere mensen blijven bevorderen. Veel andere taken, zoals persoonlijke verzorging en verpleging vallen per 1 januari 2015 onder de zorgverzekering.

Als de gemeente voor taken van de Wmo een aanbesteding uitschrijft . . .? Wat dan?

Veel taken die onder de Wmo vallen, zou je ‘Welzijn’ kunnen noemen. Er zijn veel welzijnsorganisaties actief om ouderen of mensen met een beperking te helpen bij

 • een vorm van dagbesteding
 • leerzame/behulpzame activiteiten
 • cliëntondersteuning waardoor zij van een onafhankelijke instelling goed advies krijgen
 • het vinden van een ‘maatje’
 • het trainen en inzetten van ervaringsdeskundigen

Intercoaches en de uitvraag voor inkoop van Wmo-taken

Een gemeente die na 2015 een uitvraag ‘uitzet’ kan dat via een subsidieaanvraag of een aanbesteding doen en zal altijd willen weten wat de aanpak van de aanbieder van de betreffende zorg of welzijn ‘oplevert’. Praktisch betekent dat dat uw inschrijvingen als aanbieder niet moeten beschrijven wat u doet maar wat het effect is van uw handelingen.

Deze ‘nieuwe’ aanpak is vaak op te lossen met een professionele redactieslag van uw inschrijving. Ook daarbij kan Intercoaches ondersteunen.

 

Gratis proeverij

Maak een afspraak voor een proeverij, een gratis workshop waarvoor u zelf een aantal vragen kunt aanleveren.

Daarnaast komen de tips en trucs voor AANBESTEDINGEN naar voren en de 10 meest gestelde juridische vragen.

Meer weten?

Alice-150x150

Wilt u meer weten?

Bel dan 06-51513306 of mail naar info@intercoaches.nl.

 

Intercoaches: eerste hulp bij aanbestedingen

Bij Intercoaches kunnen we de gehele aanbesteding – of onderdelen ervan – begeleiden. Vrijwel alle klanten nemen onze ‘Analyse met vragenlijst’ af, dat is een basisdocument dat meteen laat zien hoe het totale aanbestedingspakket in elkaar zit en waarover vragen van belang zijn. Als u ons uitnodigt voor een proeverij of een proeverij bijwoont, krijgt u daarna een map met geprint alle onderdelen van de totale procedure.

Meer weten?

Bel: Alice Hilbers (06-51 51 33 06) en maak een afspraak voor een proeverij, een gratis workshop waarvoor u zelf een aantal vragen kunt aanleveren. Daarnaast komen de tips en trucs voor AANBESTEDINGEN in 2015 (voor 2016) naar voren en de 10 meest gestelde juridische vragen.

Hoe zit het met de continuïteit?

Intercoaches is een netwerk van Zelfstandige Professionals die samenwerken in ‘gelegenheidscoalities’ voor pittige projecten bij klanten. We zijn allen hoog opgeleid, HBO-plus of WO en volgen voortdurend de nieuwste ontwikkelingen. Ieder heeft ook een aantal jaren in een dienstverband gewerkt. We zijn klantgericht.

Vaak krijgen we te horen dat je als Zelfstandige (meestal aangeduid als ZZP ‘er) een risico vormt omdat je gemakkelijk kunt ‘omvallen’. Die zorg van onze opdrachtgevers kunnen we ons voorstellen.

Dat laatste ondervangen wij door in tandemconstructies te werken, met effectieve overdrachtsprocedures en daarnaast scholen we ons voortdurend, zorgen voor slimme vakantie-vangnetten en werken daardoor met een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Onze klanten noemen ons ondernemend en klantgericht en zo werken we ook graag!

Veelgestelde vragen

1. Hoe vertalen we onze visie op zorg en welzijn in de juiste vragen van de aanbesteding?

Voor u als gemeente is het essentieel dat u weet welke zorg (mate van frequentie van contact, aard van de zorg (licht/zwaar, behandeling/begeleiding) u voor welke situaties de juiste vindt. Zonder in detail te gaan, hebt u ongetwijfeld de randvoorwaarden voor ogen. In uw format beschrijft u de resultaten die u met de betreffende zorg wilt bereiken zo concreet mogelijk en vraagt u de zorgaanbieder om daarmee een zorgaanpak te beschrijven. U mag van deze professionals verwachten dat zij dat kunnen. Zij mogen van ú verwachten dat u hun ook ruimte laat om onderdelen/voorstellen in te bouwen vanuit hun vakbekwaamheid en ervaring.

2. Hoe kunnen we inkoop nieuwe stijl realiseren zonder goede relaties te verliezen?

Inkoop nieuwe stijl wil zeggen: bedrijfsmatig onderbouwd, professioneel en vraaggericht. U bent als gemeente de ‘vragende’ partij en de zorgaanbieder moet zich dat realiseren. Door hierover helder te communiceren, op tijd aan te kondigen wat u wanneer verwacht en door u zelf ook daaraan te houden, ontstaat er wederkerigheid in zakelijke ‘etiquette’. Deze houding bevordert ook de ‘sociale relatie’.

3. Wat voor soort referenties helpen ons om een juist beeld van de aanbieders en hun aanbod te krijgen?

Door referenties te vragen van praktische projecten van het laatste jaar krijgt u snel inzicht in de ‘verandergezindheid’ en de ‘werkwijze’ van de betreffende zorgaanbieder. Een aanbieder die al met verschillende innovatieve projecten werkt, zal ook sneller meedenken én meebewegen als iets niet van de grond komt. Die houding is een zekere garantie dat u bij onvoorziene omstandigheden ook op de flexibiliteit van deze aanbieder kunt rekenen.
Voor het vragen naar referenties kunnen we u met voorbeelden van dienst zijn.

4. Hoe monitoren we de gesprekken over de levering (ná de gunning, tijdens de fase van uitvoering).

De gesprekken tussen gemeente en zorgaanbieder in het jaar van levering verlopen volgens een stramien met deze 2 pijlers:

 1. Goed contact – elkaar weten te vinden en te verbinden.
 2. Concreet de vinger aan de pols bij de resultaten.

Deze twee onderdelen lijken elkaar te bijten maar versterken elkaar juist heel plezierig.

Intercoaches geeft hier handige trainingen over zodat u als gemeente niet voor onverwachte verrassingen hoeft te komen te staan.

5. Welke mogelijkheden hebben we om zorgaanbieders bij te sturen?

Het bijsturen van zorgaanbieders is soms niet te vermijden. Door ca. 4x per jaar samen om tafel te zitten met een eenvoudig overzicht van de activiteiten, kunt u de vinger aan de pols houden. Daarnaast kunt u (als u het niet vertrouwt) steekproeven nemen en de betreffende zorgaanbieder een vangnet ‘laten’ regelen bij collega’s om zodoende te voorkomen dat cliënten in de kou staan. In de tussentijd brengt de betreffende zorgaanbieder zijn eigen ‘boeltje’ eerst op orde. Hiervoor kunt u even een telefoontje naar Intercoaches doen om een vrijblijvende afspraak te maken.

6. Hoe stellen we een heldere beoordelingsmatrix op waardoor we optimaal recht doen aan de eisen die we hebben gesteld?

De beoordelingscriteria zijn alle van een wegingsfactor voorzien. Daaruit kan een heldere matrix komen die de beoordeling zo zuiver mogelijk ondersteunt. Intercoaches kan u hierbij van dienst zijn.

7. Wat is een goede manier om de voorbeelden en referenties te beoordelen. Zijn daar voorbeelden van?

Voorbeelden en referenties hebben als voordeel dat ze uw fantasie prikkelen en dat ze u ook laten zien hoe ondernemend en initiatiefrijk de zorgaanbieder is. Tegelijk moeten de initiatieven aansluiten bij de beleidsrichting van u als gemeente. Als Intercoaches u hierbij van dienst is, zijn dit de 2 doelen die we nastreven:

 • eigen initiatief honoreren.
 • eraan meewerken dat de ‘richting’ van de innovatie overeenkomt met het (toekomstig?) beleid van de gemeente.
8. Wat is een aanpak waardoor we snel inzicht krijgen in de slagingskans van voorgestelde innovaties?

Of een innovatie kan slagen, hangt er ook van af of de bestuurder het project (ook tijdens de fase van hinderziektes) echt steunt en bereid is risico’s te nemen en bij bijstellingen volop te ondersteunen.
Dit is maar één voorbeeld. Altijd is nodig dat de innovatie echte aandacht krijgt.

9. Wat is het ‘script’ voor de gesprekken met de leveranciers van zorg en welzijn?

Het script bevat zowel:

 • een relationeel deel
  als
 • een ‘verantwoordings’deel.

Bij dat tweede gaat het erom dat u doorvraagt op de behaalde resultaten en weegt of deze voldoende overeenkomen met de afgesproken resultaten. Dit is ook een kwestie van een goed voorbeeld hebben en enkele malen oefenen.

10. Hoe krijg je een effectieve verslaglegging waar beide partijen (gemeente én zorgleverancier) gemak van hebben en die als een geaccepteerde leidraad fungeert?

Van elk gesprek hoort een verslag te komen dat verslaat wat ter plekke is afgesproken. Een gesprek bevat dan ook: kop-romp-staart. De staart zijn de samengevatte afspraken die SMART zijn benoemd en even SMART op papier komen. Gesprekstechniek en verslaglegging hangen dan ook nauw samen. Intercoaches kan u hiervan voorbeelden laten zien.

11. Welke onderdelen bevat het gesprek en welke voorbereiding/aanlevering van stukken mogen wij verwachten?

Het gesprek bevat:

 • kop (inleiding, agendabepaling).
 • romp (verantwoording/bespreking).
 • staart (afronding, afspraken).

Voor de verantwoording levert de zorgaanbieder tijdig (volgens een vastgestelde procedure) stukken aan.

Neem contact op

14 + 5 =

Pin It on Pinterest

Share This